หน้าเว็บ

My Team

สมาชิกกลุ่ม 5 Believe


นางสาวบุญญานุช  วิชาชัย  ชื่อเล่น (ส้ม)
รหัสนักศึกษา 5511302597

ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Tel : 0863648439


นางสาวภัทรานิษฐ์  ชัยศร  ชื่อเล่น (สวย)
รหัสนักศึกษา 5511300328

ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Blogspot :
G-mail :
Tel :


นายณัฐชา  แย้มเกษมกุล  ชื่อเล่น (ตูนซี่)
รหัสนักศึกษา 5511302837

ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Blogspot :ARTD3302-natcha.blogspot.com
E-mail : natcha.xyamx@gmail.com
Tel : 0802641387

นายทศพล  อาจอนงค์  ชื่อเล่น (บอลลิค)
รหัสนักศึกษา 5511310434

ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Blogspot :
G-mail :
Tel :


นายธีรวัต  สาทลาลัย  ชื่อเล่น (แนท)
รหัสนักศึกษา 5511302647

ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Blogspot :
G-mail :
Tel :นายอภิสิทธ์  แสงกุดเรือ  ชื่อเล่น (เนท)
รหัสนักศึกษา 5511302688

ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Blogspot :
G-mail :
Tel :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น