หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

รายชื่อสามชิกกลุ่ม 5 Believe


สมาชิกกลุ่ม 5 Believe
นางสาวบุญญานุช วิชาชัย ชื่อเล่น (ส้ม)
รหัสนักศึกษา 5511302597 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/mafuu46y
Blogspot : ARTD3302-Boonyanuch.blogspot.com
G-mail : Boonyanuch12123@gmail.com
Tel : 0863648439

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยศร ชื่อเล่น (สวย)
รหัสนักศึกษา 5511300328 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/phatranit.chaisorn.3
Blogspot :artd3302-phatranit.blogspot.com
G-mail :phatranit.suai@gmail.com
Tel :095 4866696

นายณัฐชา แย้มเกษมกุล ชื่อเล่น (ตูนซี่)
รหัสนักศึกษา 5511302837 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/CartOoncY
Blogspot :
G-mail :
Tel :


นายทศพล อาจอนงค์ ชื่อเล่น (บอลลิค)
รหัสนักศึกษา 5511310434 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/ballix.normal?fref=ts
Blogspot :
G-mail :
Tel :

นายธีรวัต สาทลาลัย ชื่อเล่น (แนท)
รหัสนักศึกษา 5511302647 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/nat.trw?fref=ts
Blogspot :
G-mail :
Tel :

นายอภิสิทธ์ แสงกุดเรือ ชื่อเล่น (เนท)
รหัสนักศึกษา 5511302688 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/nat.trw?fref=ts
Blogspot :
G-mail :
Tel :


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น